poniedziałek, 8 lutego 2016

Zmiany w sposobie obliczania odsetek


1 stycznia 2016 r. weszły w życie zmiany w kodeksie cywilnym. Między innymi zmianie uległ sposób naliczania odsetek i ich wysokość.
Jak wiemy, w kodeksie cywilnym są określone dwa rodzaje odsetek, kapitałowe (art. 359) i za opóźnienie (art. 481)
Stosownie do postanowień art. 359 § 2  jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych. Ponieważ stopa referencyjna NBP wynosi 3,5 %, to obecnie odsetki ustawowe wynoszą 5%.
Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać dwukrotności odsetek ustawowych (są to tzw. odsetki maksymalne – obecnie 10%). Dotychczas odsetki maksymalne nie mogły przekroczyć czterokrotności odsetek ustawowych.
Jest to przepis bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że nawet gdybyśmy samodzielnie ustalili wyższą wysokość odsetek wynikających z konkretnej czynności prawnej, to i tak należą się odsetki maksymalne. Ponadto postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. Również i w takim przypadku musimy zastosować przepisy k.c.

środa, 3 lutego 2016

Dobra zmiana w ubezpieczeniach społecznych.
17 grudnia do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zmiana dotyczy kontrowersyjnego zapisu ustawy, a to art. 8 ust. 6 pkt. 4, na podstawie którego obecnie za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m. in. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W projekcie zawarto sformułowanie, iż wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz wspólnicy jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością będą uznawani za osoby prowadzące pozarolnicza działalność gospodarczą, jeżeli .... złożą w tym zakresie wniosek.