sobota, 26 września 2020

Zarzut nieproporcjonalności warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zarzut nieproporcjonalności warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

16 września 2020 r. w Krajowa Izba Odwoławcza wydała wyrok w sprawie z odwołania mojego klienta (sygn. akt KIO 2046/20) od czynności Zamawiającego polegającej na wykluczeniu firmy z udziału w postępowaniu. 

Zamawiającemu zarzucono m. in. naruszenie art. 93 ust. 1 pkt 7) P.z.p. poprzez zaniechanie unieważnienia postępowania pomimo, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.


W ocenie skarżącej przyjęcie interpretacji sformułowania jednego z warunków udziału w postępowaniu w taki sposób jak oczekiwał tego Zamawiający prowadziło do naruszenia art. 7 ust. 1 P.z.p. poprzez pominięcie zasady nakazującej prowadzenie postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, proporcjonalności i przejrzystości.


KIO odnosząc się do ww. zarzutu uznała, "iż nie chodziło tutaj Odwołującemu o kwestionowanie postanowień SIWZ sensu stricte, co byłoby działaniem spóźnionym, ale ustalenie czy w kontekście takich, a nie innych postanowień SIWZ .... zaistniały okoliczności dające podstawę do uznania, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. W tym samym zakresie Izba podkreśla, że miało miejsce naruszenie art. 7 ust. 1Pzp, gdyż wymóg SIWZ wskazany powyżej jest nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia. ..... Zamawiający powinien wykazać adekwatność i proporcjonalność względem przedmiotu zamówienia . ...Brak jest metodologii na jakiej oparł Zamawiający wyliczenie wartości szacunkowej w protokole. W ocenie Izby, Zamawiający nie wykazał w żadnym razie adekwatności wartości oczekiwanego doświadczenia względem przedmiotu zamówienia. nie przedstawiono również żadnego rozeznania rynku, w kontekście tego ilu Wykonawców jest w stanie spełnić wartość oczekiwanego doświadczenia.. ... W ocenie Izby biorąc pod uwagę specyfikę zamówienia, rozliczenia jednostkowe, Zamawiający winien w inny sposób sformułować oczekiwane doświadczenie w ramach wymogu, tak aby było proporcjonalne i adekwatne do przedmiotu zamówienia, uwzględniające istniejąca sytuację na rynku, chociażby poprzez dopuszczenie zliczania różnych umów o podobnym charakterze od różnych Zamawiających w celu osiągnięcia określonego pułapu kwotowego oczekiwanego doświadczenia. Zamawiający nie wykazał w sposób wymierny, że miało miejsce określenie tego pułapu w sposób proporcjonalny i adekwatny do przedmiotu zamówienia. Stwierdzone naruszenie przepisów Pzp w odniesieniu do sformułowanego wymogu przekładało się na wadliwość postępowania przetargowego, nie pozwalając wykonawcom na skuteczny udział w postępowaniu, zatem miało istotny wpływ na wynik postępowania w rozumieniu art. 192 ust. 2 Pzp."     
pobrano z pexels.com