czwartek, 23 czerwca 2016

Nowe stare stawki wynagrodzenia radców prawnych

Minister obiecał. I słowa chyba dotrzymał.
Planowane są zmiany w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia października 2015 r.

Z uzasadnienia: „Sądy powinny służyć wszystkim Polakom, także tym słabszym niezamożnym i bez wsparcia kancelarii radców prawnych. I to na Radzie Ministrów spoczywa obowiązek zapewnienia zwykłym ludziom dostępu do procesów sądowych bez obaw, że wystąpienie z pozwem ich zrujnuje. Dlatego też Minister Sprawiedliwości podjął się prac nad zmianą poprzedniego rozporządzenia w sprawie opłat za czynności radców prawnych i zdecydował, że w wysokości nowych stawek uwzględniona będzie już realna sytuacja materialna społeczeństwa, a nie wyłącznie zamożnych elit

Minister zwrócił również uwagę, iż 97% Polaków, którzy rozliczyli podatek dochodowy w 2014 r. znaleźli się w I progu podatkowym, a tymczasem rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 października 2015 r. obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. podniosło stawki o 100%, zaś w niektórych kategoriach spraw o 1000% !!!

Te niektóre kategorie spraw to konkretnie dwa przypadki. Rozporządzenie z 22.10.2015 r. podniosło 10-krotnie stawki minimalne w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym
1) za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za stawiennictwo na rozprawie - 2400 zł (do 31.12.2015 r. było 240 zł)
2) za sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia tej skargi - 1200 zł. (do 31.12.2015 r. było 120 zł).

Zadajmy sobie jednak pytanie – kto podejmie się prowadzenia sprawy związanej z wniesieniem skargi konstytucyjnej za 240 zł (przecież to koszt około jednej godziny pracy radcy prawnego). Należy zdawać sobie sprawę, że w ogóle przyjęcie skargi konstytucyjnej do rozpoznania wymaga odpowiedniego skonstruowania pozwu, następnie apelacji, czyli monitorowania sprawy od początku do końca.
Obecnie Minister zaproponował ww. stawki na poziomie odpowiednio 960 zł i 480 zł (


Minister nie wspomniał jednak, że stawki wynagrodzenia radcy prawnego za realizację konkretnego zlecenia są ustalane przez radcę prawnego i jego klienta w umowie. I to od nich tylko zależy jaka będzie jego wysokość. Jednak w przypadku, gdy sprawa wiąże się z jakimś sporem, w którym pojawiają się dwie przeciwne strony, to strona przegrywająca będzie co do zasady zobowiązana do zwrotu kosztów postępowania, a więc i wniesionej opłaty sądowej (jeżeli miało to miejsce) i wynagrodzenia wynajętego radcy prawnego. I tu pojawia się problem, gdyż ustalone stawki w większości przypadków nie zapewnią wygrywającemu sprawę zwrotu poniesionych kosztów pomocy prawnej.

Byś może Minister Sprawiedliwości zna radców prawnych i adwokatów, którzy podejmą się prowadzenia sprawy rozwodowej za 720 zł, sprawy o eksmisję za 240 zł, a sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy pracę za bezskuteczne za 180 zł – ale Ja nie znam.

Warto dodać, że rozporządzenie ustala jedynie stawki minimalne, a obowiązek zwrotu kosztów zastępstwa prawnego (wynagrodzenia pełnomocnika) ustala się:
-w sprawach niewymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości równej stawce minimalnej.
- w sprawach wymagających przeprowadzenia rozprawy ustala się w wysokości przewyższającej stawkę minimalną, która nie może przekroczyć sześciokrotności tej stawki, ani wartości przedmiotu sprawy,
jeżeli jest to uzasadnione nakładem pracy radcy prawnego.

Sądy jednak z znakomitej większości spraw orzekają zwrot kosztów w wysokości stawek minimalnych.

Podsumowując – Minister obniży zapewne stawki – tak jak to przedstawił w projekcie, ale czy to wpłynie na sytuację „najuboższych Polaków” o których tak troszczy się Rada Ministrów? Zapewne nie, bo właśnie sytuacja klientów, którzy nie uzyskają pełnego zwrotu kosztów postępowania ulegnie pogorszeniu.
Obniżeniu ulegnie też wynagrodzenie radców w przypadkach gdy z umowy zawartej z klientem będzie wynikało, że to oni bezpośrednio otrzymują zwrot kosztów zastępstwa procesowego.
To kto skorzysta? Ano przegrywający sprawę, który za sprawę zapłaci mniej. Mniej niż jego przeciwnik swojemu pełnomocnikowi.

Tylko czy to aby na pewno dobra zmiana?

Na koniec dodam, że Ministerstwo Sprawiedliwości w dniu 20 czerwca br. wysłało projekt rozporządzenia do konsultacji. Termin do wniesienia uwag i oceny skutków regulacji wyznaczony został na 24 czerwca. Do 23 czerwca projekt nie dotarł do Krajowej Rady Radców Prawnych.
To działanie Ministerstwa pozostawiam bez komentarza.

Tomasz Job 
radca prawny 
kancelaria-job.eu
biuro@kancelaria-job.eu


Prawo autorskie: <a href='http://pl.123rf.com/profile_zimmytws'>zimmytws / 123RF Zdjęcie Seryjne</a>