środa, 28 października 2015

Jak skutecznie bronić się przed niezasadną egzekucją i komornikiem.

Część I 
Co robić w sytuacji gdy nie otrzymaliśmy wyroku (nakazu zapłaty, postanowienia) i o sprawie dowiadujemy się dopiero od komornika.


Umów należy dotrzymywać. To oczywiste. 
Jeżeli zawarliśmy umowę, na podstawie której nasz kontrahent sprzedał nam swoje usługi bądź towary, należy mu się zapłata. 
Niestety zdarza się jednak, iż na skutek pomyłki, nierzetelności kontrahenta lub przez własne roztargnienie, ktoś dostarczył nam towar albo rozpoczął świadczenie usługi, której nie chcieliśmy. 
Bywa też tak, że niektóre płatności umkną nam w gąszczu rachunków, które w każdym miesiącu regulujemy. 
Jeżeli kontrahent odpowiednio szybko zareaguje, z reguły sprawę da się wyjaśnić. 
Gorzej gdy zapominamy o sprawie, a wierzyciel przypomina sobie o nas dopiero po kilku latach.

Ostatnio pojawiły się też informacje o próbach wyłudzenia należności na podstawie sfałszowanych wyroków. Mechanizm polega na ty, iż oszust podający się za wierzyciela zwraca się do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie sfałszowanego wyroku, a ten dokonuje zajęcia np. rachunku bankowego.

Co robić w sytuacji, gdy któregoś dnia otrzymujemy od komornika zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i wezwanie do dobrowolnego wykonania ?


Jak skutecznie bronić się przed niezasadną egzekucją i komornikiem. Część II Egzekucja na podstawie aktu notarialnego
Jak już wcześniej wspomniałem komornik może podejmować działania zmierzające do wykonania obowiązku przez dłużnika (zajęcie ruchomości, rachunków bankowych, itd.) na podstawie oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji zawartego w akcie notarialnym.

Wynika to z postanowień art. 777 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z przepisami tytułem egzekucyjnym może być:
- akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;
- akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
- akt notarialny, o którym mowa powyżej, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

czwartek, 22 października 2015

Dziadkowie mogą być pełnomocnikami


Od 18.10.2015 r. (po ostatniej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego), pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.
Do tego czasu pełnomocnikiem mógł być m. in. rodzic strony (osoby uczestniczącej w postępowaniu). Obecnie słowo "rodzice" zastąpiono słowem "wstępni" co oznacza nie tylko rodziców, ale i dziadków, a ogólnie mówiąc naszych przodków.
Od 01.01.2016 r. pełnomocnikami będą mogły być także osoby posiadające licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Będą one występować w sprawach restrukturyzacji i upadłości.
Chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się ze mną.

środa, 21 października 2015


Koniec z milczącym dziedziczeniem długów.

Po ostatniej nowelizacji kodeksu cywilnego, która weszła w życie 18 października 2015 r., brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Spadkobierca ma sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o swoim powołaniu do dziedziczenia, na złożenie takiego oświadczenia.
Dotychczas było tak, że jeżeli spadkobierca w tym terminie nie złożył oświadczenia czy przyjmuje spadek, czy też go odrzuca, to spadek przechodził na spadkobiercę wprost, tzn. dziedziczone były nie tylko aktywa (pieniądze, nieruchomości itp.) ale i ewentualne długi. Często prowadziło to do sytuacji, gdy nieświadomy spadkobierca dopiero od wierzyciela swojego spadkodawcy dowiadywał się o zobowiązaniach.
Obecnie, jeżeli żadne oświadczenie nie zostanie złożone, to spadek jest dziedziczony z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.
Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się ze mną

www.kancelaria-job.pl