sobota, 5 grudnia 2015

Co zrobić w sytuacji gdy Sąd zapomni orzec o części naszych żądań ?


Uzupełnienie wyroku/postanowienia/nakazu.Kilka razy spotkałem się z sytuacją, gdy sąd pominął w wyroku/postanowieniu kwestię kosztów postępowania.

Co należy wówczas zrobić ? Stosownie do postanowień art. 351 kodeksu postępowania cywilnego, strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku/postanowienia, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu - od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku/postanowienia, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

Wniosek może zostać rozpoznany na posiedzeniu niejawnym, co oznacza, że może odbyć się bez udziału stron. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu.

Omówię postępowanie na przykładzie sprawy, w której powód (strona występująca z pozwem) cofnęła pozew.
W sprawie tej Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wydał postanowienie z dnia 29 maja 2015 r., w którym umorzył postępowanie i zwrócił stronie powodowej połowę opłaty sądowej od pozwu.

Pominął jednak wniosek strony pozwanej o zasądzenie kosztów postępowania w kwocie 468,20 zł.

Dla pozwanej była to kwota istotna, a składały się na nią:
- koszty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa - 17 zł
- opłata w wysokości 6 zł za wydanie zaświadczenia w trybie art. 139 § 5 k.p.c.
- kwota 150 zł - pobrana przez bank prowadzący rachunek pozwanej, w związku z realizacją zajęcia wierzytelności dokonanego przez Komornika Sądowego
- koszty zastępstwa procesowego w kwocie 295,20 zł czyli wynagrodzenie pełnomocnika pozwanej.czwartek, 26 listopada 2015

Terminy płatności w transakcjach handlowych - zatory płatniczeWedług danych opublikowanych w Portfelu Należności Polskich Przedsiębiorstw - 3 miesiące i 12 dni średnio czekali na zapłatę polscy przedsiębiorcy w IV kwartale 2014 roku.  Do rekordowo niskiego poziomu 22,5% spadł także odsetek nieregulowanych w terminie faktur.

"Indeks Należności Przedsiębiorstw, którym mierzymy poziom zatorów płatniczych w gospodarce, od ponad roku utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. A im wyższa jego wartość, tym mniejsze problemy z odzyskiwaniem należności. Bez wątpienia ma na to wpływ rosnący wzrost gospodarczy i niskie stopy procentowe. Firmy zarabiają, mają też pewność, że w najbliższym czasie to się nie zmieni, więc nie kumulują pieniędzy na czarną godzinę. Niskie oprocentowanie kredytów także powoduje, że finansowanie działalności pieniędzmi kontrahentów się nie opłaca" – wyjaśnia Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Czy będzie jeszcze lepiej ?

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. 
Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy - o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1830) - nowelizacja ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych „podyktowana jest z jednej strony potrzebą zapewnienia jej zgodności z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych (Dz. Urz. UE L 48 z 23.02.2011, str. 1), z drugiej potrzebą ujednolicenia i uproszczenia systemu naliczania odsetek w całym obrocie cywilnoprawnym”. Ponadto "proponowane zmiany mogą przyczynić się do zmniejszenia zatorów płatniczych i tym samym poprawy dyscypliny płatniczej (zmniejszenie opłacalności opóźniania płatności w transakcjach handlowych)”.

Jakie zatem korzyści daje ustawa ?

O wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego słów kilka.

Zdjęcie użytkownika Tomasz Job.

Spróbuję rzucić trochę światła na sprawę związaną z wyborem sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Jak chyba już wszyscy wiedzą, zgodnie z ustawą o Trybunale Konstytucyjnym (z dnia 25 czerwca 2015 r.) w skład Trybunału wchodzi piętnastu sędziów.
Sędziów Trybunału wybiera indywidualnie (każdego z osobna), na dziewięcioletnie kadencje, Sejm bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Ponowny wybór do Trybunału jest niedopuszczalny.
Prawo zgłaszania kandydata na sędziego Trybunału przysługuje Prezydium Sejmu oraz grupie co najmniej 50 posłów. Wniosek składa się do Marszałka Sejmu nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu kadencji sędziego Trybunału.
W regulaminie sejmu dodatkowo wskazano, że do wniosku dołącza się uzasadnienie, dane o kandydacie i jego zgodę na kandydowanie. Wnioski składa się Marszałkowi Sejmu w terminie:
1) 30 dni przed upływem kadencji,
2) 21 dni od dnia odwołania lub stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Co najważniejsze - stosownie do treści przepisu zawartego w art. 36 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału przed upływem kadencji następuje w przypadku:
1) śmierci sędziego Trybunału;
2) zrzeczenia się przez sędziego Trybunału urzędu;
3) skazania sędziego Trybunału prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) prawomocnego orzeczenia o złożeniu sędziego Trybunału z urzędu.
Wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału stwierdza:
1) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - Prezes Trybunału w drodze postanowienia;
2) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 - Zgromadzenie Ogólne w drodze uchwały.
Prezes Trybunału przekazuje niezwłocznie Marszałkowi Sejmu postanowienie lub uchwałę stwierdzające wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału.

I TYLE W TEMACIE.
Zatem jeżeli sejm wybierze kolejnych sędziów, to będziemy ich mieli więcej niż 15. 


Pozdrawiam 
Tomasz Job

środa, 18 listopada 2015

Koniec z bankowym tytułem egzekucyjnymKoniec z bankowym tytułem egzekucyjnym.
Czy aby na pewno to korzystna zmiana ? 
Z dniem 27 listopada 2015 r. uchylony zostaje przepis art. 786 2 k.p.c. co oznacza koniec bankowych tytułów egzekucyjnych (bte). Od tej pory banki i skoki, tak jak każdy inny wierzyciel będą musiały dochodzić swoich roszczeń (co do zasady) w postępowaniu sądowym.

Jak zapisano w uzasadnieniu projektu ustawy „wejście w życie projektowanej ustawy spowoduje konieczność dostosowania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe swoich polityk, w szczególności polityk w zakresie oceny ryzyka kredytowego oraz ustanawiania zabezpieczeń, do nowego otoczenia prawnego. Regulacja może wpłynąć na wzrost ryzyka kredytowego, związany z utrudnionym i bardziej czasochłonnym, w stosunku do stanu obecnego, procesem dochodzenia roszczeń. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe będą bowiem zobligowane do prowadzenia egzekucji wierzytelności w procesie sądowym. Może się to przełożyć na słabsze wyniki finansowe sektora bankowego i sektora skok”.

piątek, 13 listopada 2015

Mediacja – czy warto z niej korzystać ?


Mediacja – czy warto z niej korzystać ?


Prawo jest skomplikowane i coraz bardziej skomplikowane stają się stosunki gospodarcze. Niestety wraz z nimi coraz bardziej skomplikowane stają się konflikty pojawiające się pomiędzy kontrahentami.

Do tego dochodzą jeszcze emocje, a gdy te wezmą górę nad zdrowym rozsądkiem może się okazać, że problem, który jeszcze niedawno był do rozwiązania, staje się powodem zerwania kontraktu, lub w ogóle współpracy pomiędzy stronami sporu.
Im dalej brniemy w konflikt, tym mniejsze szanse na jego rozwiązanie. Przestajemy bowiem ów konflikt kontrolować.
Wówczas bez pomocy osoby trzeciej prawdopodobnie nie uda się już rozstrzygnąć ani rozwiązać sporu.

W takiej sytuacji najczęściej każda ze stron sporu sięga po pomoc prawnika i to w konkretnym celu – aby skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.

I co wówczas ?

środa, 28 października 2015

Jak skutecznie bronić się przed niezasadną egzekucją i komornikiem.

Część I 
Co robić w sytuacji gdy nie otrzymaliśmy wyroku (nakazu zapłaty, postanowienia) i o sprawie dowiadujemy się dopiero od komornika.


Umów należy dotrzymywać. To oczywiste. 
Jeżeli zawarliśmy umowę, na podstawie której nasz kontrahent sprzedał nam swoje usługi bądź towary, należy mu się zapłata. 
Niestety zdarza się jednak, iż na skutek pomyłki, nierzetelności kontrahenta lub przez własne roztargnienie, ktoś dostarczył nam towar albo rozpoczął świadczenie usługi, której nie chcieliśmy. 
Bywa też tak, że niektóre płatności umkną nam w gąszczu rachunków, które w każdym miesiącu regulujemy. 
Jeżeli kontrahent odpowiednio szybko zareaguje, z reguły sprawę da się wyjaśnić. 
Gorzej gdy zapominamy o sprawie, a wierzyciel przypomina sobie o nas dopiero po kilku latach.

Ostatnio pojawiły się też informacje o próbach wyłudzenia należności na podstawie sfałszowanych wyroków. Mechanizm polega na ty, iż oszust podający się za wierzyciela zwraca się do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie sfałszowanego wyroku, a ten dokonuje zajęcia np. rachunku bankowego.

Co robić w sytuacji, gdy któregoś dnia otrzymujemy od komornika zawiadomienie o wszczęciu postępowania egzekucyjnego i wezwanie do dobrowolnego wykonania ?


Jak skutecznie bronić się przed niezasadną egzekucją i komornikiem. Część II Egzekucja na podstawie aktu notarialnego
Jak już wcześniej wspomniałem komornik może podejmować działania zmierzające do wykonania obowiązku przez dłużnika (zajęcie ruchomości, rachunków bankowych, itd.) na podstawie oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji zawartego w akcie notarialnym.

Wynika to z postanowień art. 777 kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z przepisami tytułem egzekucyjnym może być:
- akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;
- akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;
- akt notarialny, o którym mowa powyżej, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

czwartek, 22 października 2015

Dziadkowie mogą być pełnomocnikami


Od 18.10.2015 r. (po ostatniej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego), pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni, zstępni lub wstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.
Do tego czasu pełnomocnikiem mógł być m. in. rodzic strony (osoby uczestniczącej w postępowaniu). Obecnie słowo "rodzice" zastąpiono słowem "wstępni" co oznacza nie tylko rodziców, ale i dziadków, a ogólnie mówiąc naszych przodków.
Od 01.01.2016 r. pełnomocnikami będą mogły być także osoby posiadające licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Będą one występować w sprawach restrukturyzacji i upadłości.
Chcesz dowiedzieć się więcej skontaktuj się ze mną.

środa, 21 października 2015


Koniec z milczącym dziedziczeniem długów.

Po ostatniej nowelizacji kodeksu cywilnego, która weszła w życie 18 października 2015 r., brak oświadczenia spadkobiercy o przyjęciu lub odrzuceniu spadku jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Spadkobierca ma sześć miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o swoim powołaniu do dziedziczenia, na złożenie takiego oświadczenia.
Dotychczas było tak, że jeżeli spadkobierca w tym terminie nie złożył oświadczenia czy przyjmuje spadek, czy też go odrzuca, to spadek przechodził na spadkobiercę wprost, tzn. dziedziczone były nie tylko aktywa (pieniądze, nieruchomości itp.) ale i ewentualne długi. Często prowadziło to do sytuacji, gdy nieświadomy spadkobierca dopiero od wierzyciela swojego spadkodawcy dowiadywał się o zobowiązaniach.
Obecnie, jeżeli żadne oświadczenie nie zostanie złożone, to spadek jest dziedziczony z tzw. dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku.
Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się ze mną

www.kancelaria-job.pl