sobota, 5 grudnia 2015

Co zrobić w sytuacji gdy Sąd zapomni orzec o części naszych żądań ?


Uzupełnienie wyroku/postanowienia/nakazu.Kilka razy spotkałem się z sytuacją, gdy sąd pominął w wyroku/postanowieniu kwestię kosztów postępowania.

Co należy wówczas zrobić ? Stosownie do postanowień art. 351 kodeksu postępowania cywilnego, strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia wyroku/postanowienia, a gdy doręczenie wyroku następuje z urzędu - od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku/postanowienia, jeżeli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu.

Wniosek może zostać rozpoznany na posiedzeniu niejawnym, co oznacza, że może odbyć się bez udziału stron. Pozwala to na zaoszczędzenie czasu.

Omówię postępowanie na przykładzie sprawy, w której powód (strona występująca z pozwem) cofnęła pozew.
W sprawie tej Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wydał postanowienie z dnia 29 maja 2015 r., w którym umorzył postępowanie i zwrócił stronie powodowej połowę opłaty sądowej od pozwu.

Pominął jednak wniosek strony pozwanej o zasądzenie kosztów postępowania w kwocie 468,20 zł.

Dla pozwanej była to kwota istotna, a składały się na nią:
- koszty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa - 17 zł
- opłata w wysokości 6 zł za wydanie zaświadczenia w trybie art. 139 § 5 k.p.c.
- kwota 150 zł - pobrana przez bank prowadzący rachunek pozwanej, w związku z realizacją zajęcia wierzytelności dokonanego przez Komornika Sądowego
- koszty zastępstwa procesowego w kwocie 295,20 zł czyli wynagrodzenie pełnomocnika pozwanej.