poniedziałek, 19 grudnia 2016

Zmiany w systemie emerytalnym dla sędziów i prokuratorów

Podpisana dzisiaj przez Prezydenta ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i niektórych innych ustaw, zmodyfikowała m. in. zasady przyznawania świadczeń emerytalnych dla sędziów i prokuratorów (a właściwie chodzi o zasady przechodzenia w stan spoczynku, gdyż sędziowie i prokuratorzy nie otrzymują emerytur w powszechnym tego słowa znaczeniu). Ale czy aby te zmiany są na pewno korzystne ?
Dotychczas zgodnie z art. 69 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 67 roku życia, a dla kobiet urodzonych do dnia 30 września 1973r. i mężczyzn urodzonych do dnia 30 września 1953r. z dniem osiągnięcia wieku 65 lat.
Oczywiście sędzia może pozostać na stanowisku jeżeli nie później niż na sześć miesięcy przed ukończeniem ww. wieku oświadczy Ministrowi Sprawiedliwości wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie.
Ponadto do 31 grudnia 2017 r. przepisy przewidują możliwość przejścia w stan spoczynku po ukończeniu przez kobietę 55 lat, o ile kobieta  przepracowała na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 25 lat, a 60 lat przez mężczyznę, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 30 lat.
Przy czym można zajmować stanowisko nie dłużej niż do ukończenia 70 roku życia. 

W druku sejmowym nr 62 czyli w przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w art. 8 zawarto propozycję, aby sędzia (zarówno kobieta jak i mężczyzna) przechodził w stan spoczynku z dniem ukończenia 65 roku życia. Ponadto skreślony miał zostać § 2a w art. 69 ograniczający możliwość wcześniejszego przejścia w stan spoczynku (55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn) jedynie dla osób, które warunki spełniły do 31 grudnia 2017 r.
W toku prac nad ustawą jednak stwierdzono, iż § 2a pozostanie.

Można by rzec, że właściwie nic się nie zmieni bo po prostu sędziowie będą przechodzili w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku życia.
Owszem, ale tylko w stosunku do mężczyzn, bo przecież ustawa generalnie obniżyła wiek emerytalny dla kobiet do 60 roku życia.
Te same przepisy obowiązują prokuratorów.
Oznacza to, iż kobiety wykonywające zawód sędziego i prokuratora nie skorzystają na zmianach przepisów. W stosunku do kobiet wykonywujących inne zawody będą pracowały o 5 lat dłużej. 

Prawo autorskie: <a href='http://pl.123rf.com/profile_stillfx'>stillfx / 123RF Zdjęcie Seryjne</a>

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz